Thứ ba, 16/07/2024 | 16:23 - GMT+7

Bình Thuận: Đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 1051/KH-UBND về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

19/04/2024 - 11:31
Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 10- NQ/TU, Kế hoạch số 1282/KH-UBND và các kế hoạch, quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành liên quan đến triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và các bộ, ngành trung ương. 
Trong đó, tập trung phát triển hạ tầng, dữ liệu, nền tảng số đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh.
Giao diện Trang Thông tin Chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận (địa chỉ: https://chuyendoiso.binhthuan.gov.vn/)
Tại Kế hoạch, UBND tỉnh Bình Thuận cũng chỉ ra các nhóm giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2024. Theo đó, tỉnh Bình Thuận cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số; tiên phong, gương mẫu sử dụng các nền tảng số trong hoạt động chỉ đạo, điều hành. 
Người đứng đầu các sở, ngành và địa phương phải bám sát, chủ động chỉ đạo tổ chức triển khai đạt kết quả các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong các kế hoạch, quyết định, văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực chuyển đổi số. Đồng thời, phát huy hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số các cấp; cơ quan chuyên trách và bộ phận tham mưu, thực hiện chuyển đổi số của các sở, ngành và địa phương; tổ công nghệ số cộng đồng.
Bên cạnh đó, cần kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước làm việc trên địa bàn tỉnh (trọng tâm trong các ngành, lĩnh vực cần đào tạo sau đại học, thu hút: Chuyển đổi số, công nghệ số, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo; chế độ thu hút theo hình thức mời chuyên gia). 
Liên kết với các trường đại học, cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài tỉnh tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khuyến khích các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham gia đào tạo nguồn nhân lực về chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chuyển đổi số của tỉnh.
Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp từng đối tượng. Đồng thời, triển khai tập huấn, đào tạo kỹ năng số với quy mô lớn cho nhiều đối tượng như: Người dân; cán bộ, công chức, viên chức; đoàn viên thanh niên thuộc địa bàn các khu dân cư; cán bộ công đoàn cơ sở trong các khu, cụm công nghiệp; cán bộ quản lý của các hợp tác xã, của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa… trong toàn tỉnh với nội dung, thời lượng tập huấn phù hợp cho từng loại đối tượng nhằm lan tỏa kỹ năng số trong thời gian ngắn nhất nhưng với số lượng được tập huấn nhiều nhất.
Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ thông qua việc kiểm tra công tác chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số của các sở, ngành và địa phương; đồng thời, thực hiện đo lường, đánh giá mức độ chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực và địa phương.
Thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần chủ động triển khai thực hiện theo mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được giao tại Kế hoạch số 1282/KH-UBND và các kế hoạch, quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành liên quan triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, dự án trọng tâm đã xác định trong Kế hoạch. 
Xem chi tiết: tại đây
Tố Uyên

Cùng chuyên mục

Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

19/06/2024 - 11:07

Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 31/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn đến

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 8
  • 0
  • 1
  • 6
  • 1