Thứ hai, 15/07/2024 | 15:41 - GMT+7

Cơ sở pháp lý


1. Căn cứ thực hiện
 • Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 (Khoản 2 Điều 15 và Điều 23). Xem Tại đây.
 • Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020. Xem Tại đây.
 • Quyết định số 347/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao. Xem Tại đây.
 • Thông tư liên tịch số 219/2012/TTLT-BTC-BKHCN ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020. Xem Tại đây.
 • Thông tư số 45/2015/TT-BCT của Bộ trưởng Công Thương ngày 10 tháng 12 năm 2015 quy định việc quản lý Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao. Xem Tại đây.
2. Thông tin chung về Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao
     2.1 Mục tiêu của chương trình đến năm 2020:
 • Ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng giá trị sản xuất công nghiệp công nghệ cao đạt khoảng 40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo ra các dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao.
 • Nâng cao năng lực, hiệu quả, đổi mới công nghệ và đẩy mạnh sản xuất sản phẩm công nghệ cao để đáp ứng khoảng 45% nhu cầu sản phẩm công nghệ cao thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng trong nước đồng thời đạt giá trị xuất khẩu khoảng 25% giá trị sản lượng.
 • Hình thành, phát triển khoảng 500 doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
 • Phát triển mạnh sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghiệp công nghệ cao, phấn đấu đạt tỷ lệ sản xuất trong nước trong các sản phẩm công nghệ cao đạt khoảng 50% về giá trị.
    2.2 Nội dung của Chương trình
 • Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm: Ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp; Nâng cao hiệu quả và phát triển một số dịch vụ ứng dụng công nghệ cao; Phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao
 • Các giải pháp thực hiện bao gồm: Áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi; Tài chính: Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho khoa học và công nghệ, các quỹ khoa học và công nghệ, nguồn vốn của các tổ chức tín dụng, của doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác; Nâng cao nhận thức xã hội; Hội nhập và hợp tác quốc tế.
 • Tổ chức thực hiện: Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

Thông tin chi tiết liên hệ:
Vụ Khoa học và công nghệ - Bộ Công Thương 
Địa chỉ: Phòng 438, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-24-2.2202.310

Fax: 024 2220 2525

Tổng số lượt truy cập :
 • 1
 • 4
 • 9
 • 6
 • 9
 • 3
 • 1
 • 7