Thứ ba, 16/07/2024 | 17:11 - GMT+7

Thông tư quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

Thông tư liên tịch số 219/2012/TTLT-BTC-BKHCN ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

03/04/2020 - 09:34
Thông tư nhằm hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 theo các nội dung, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện và quản lý Chương trình.
Nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với Dự án được quy định cụ thể cho từng hoạt động cụ thể, bao gồm hoạt động nghiên cứu, làm chủ, phát triển và tạo ra công nghệ cao; hoạt động sản xuất thử nghiệm; hoạt động chuyển giao công nghệ; hoạt động đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và cung ứng dịch vụ công nghệ cao; hoạt động phát triển nhân lực công nghệ cao; hoạt động xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao.
Hàng năm, nhà nước bố trí kinh phí dành cho Chương trình từ nguồn chi ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính lập dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm cho Chương trình.
Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm, Văn phòng Chương trình và các Dự án trong Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao được giao về Bộ Khoa học và Công nghệ. Kinh phí hoạt động của Ban chủ nhiệm và các Dự án trong Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao được giao về Bộ Công Thương. Kinh phí hoạt động của Ban chủ nhiệm và các Dự án trong Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được giao về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bộ chủ trì chịu trách nhiệm quản lý, hướng dẫn các tổ chức và cá nhân sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, có hiệu quả, bảo đảm quyết toán kinh phí được cấp theo các quy định hiện hành; định kỳ gửi báo cáo về Văn phòng Chương trình để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tình hình sử dụng kinh phí Chương trình.
Xem chi tiết Thông tư  219/2012/TTLT-BTC-BKHCN TẠI ĐÂY.
Vụ Khoa học và Công nghệ

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 8
  • 0
  • 4
  • 4
  • 1