Chủ nhật, 14/04/2024 | 15:58 - GMT+7

Sơn La: Huy động nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số một cách toàn diện

UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh năm 2024 nhằm chỉ rõ mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ trọng tâm.

28/03/2024 - 08:32
Năm 2024 tỉnh Sơn La sẽ tập trung huy động nguồn lực đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh một cách toàn diện: phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó tập trung vào phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; số hóa dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành; đào tạo phát triển nguồn nhân lực số; ứng dụng, dịch vụ mới theo hướng dùng chung hạ tầng số, nền tảng số đảm bảo khả năng sử dụng dữ liệu số và các công cụ phân tích thông minh để kịp thời đưa ra các quyết sách chính xác trong hoạt động quản lý nhà nước, từng bước xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số trong quản trị điều hành doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, quản lý hoạt động kinh tế; cung cấp thông tin cho người dân, quản lý dân cư, phục vụ người dân và doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu đổi mới, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Sơn La tham quan Trung tâm điều hành thông minh tỉnh (Ảnh: Báo Sơn La)
Bên cạnh đó, xác định rõ và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, coi đây nhiệm vụ trọng tâm, là 4 giải pháp quan trọng để triển khai thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị là một trong tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của năm.
Các giải pháp trọng tâm
Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã vạch ra, tỉnh Sơn La tập trung thực hiện năm nhóm giải pháp trọng tâm. Một là, nâng cao vai trò hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai hiệu quả Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 của cơ quan, đơn vị mình. Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị của đơn vị, là tiêu chí trong việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ, công chức, nhất là đối với người đứng đầu. 
Hai là, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự phụ trách nhiệm vụ chuyển đổi số từ tỉnh đến huyện, xã, cơ quan, đơn vị; Huy động các tổ chức đoàn thể, đoàn thanh niên, các lực lượng vũ trang tham gia hỗ trợ nhân dân trong việc tiếp cận nâng cao chuyển đổi số. Tăng cường tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, xã về chuyển đổi số, kỹ năng số và công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng. 
Ba là, phát triển điện thoại thông minh thông qua việc tuyên truyền về lộ trình tắt sóng 2G của Bộ Thông tin và Truyền thông để người dân nắm rõ; chủ động chuyển đổi các thiết bị đầu cuối 2G sang các thiết bị di động thông minh 4G/5G phù hợp với lộ trình; Đề xuất nhu cầu sử dụng Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích và huy động nguồn lực, kêu gọi sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc để thực hiện thành công chương trình phổ cập điện thoại thông minh; Tập trung ưu tiên đầu tư hỗ trợ phủ sóng di động băng rộng cho các bản chưa có sóng di động băng rộng trên cơ sở tận dụng hạ tầng sẵn có, đảm bảo tiết kiệm, tối ưu chi phí, tránh chồng chéo.
Nhân viên Viettel Sơn La hướng dẫn người dân đưa thông tin nông sản lên sàn giao dịch thương mại Voso.vn (Ảnh: Báo Sơn La)
Bốn là, huy động các nguồn tài chính, lồng ghép các chương trình, dự án, đẩy mạnh xã hội hóa để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số; Bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chuyển đổi số, các ứng dụng dùng chung của tỉnh theo dự toán đã được giao cho các cơ quan, đơn vị; Các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số tại đơn vị, địa phương, phù hợp chủ trương, định hướng của tỉnh. Huy động nguồn lực của các Tập đoàn, đơn vị viễn thông trên địa bàn để đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông. Huy động nguồn lực của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác thông qua các chính sách khuyến khích, thu hút doanh nghiệp công nghệ sốđầu tư phát triển chuyển đổi số để thực hiện Kế hoạch của doanh nghiệp.
Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp chính quyền đối với việc triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số của đơn vị, bộ phận trực thuộc. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật trong thực hiện các chương trình, đề án, dự án chuyển đổi số. Giao cơ quan thường trực về chuyển đổi số các cấp thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tại các cấp, các ngành; tổng hợp kết quả, đánh giá, rút kinh nghiệm và điều chỉnh kịp thời nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. 
Xem chi tiết: tại đây
Tố Uyên

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 1
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 5