Thứ hai, 15/07/2024 | 15:43 - GMT+7

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác chuyển đổi số tại Hoà Bình

Trên cơ sở các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, trong năm 2023, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hoà Bình đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả chuyển đổi số và đạt được các kết quả bước đầu.

19/01/2024 - 08:38

Ngay từ đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và nâng cao nhận thức, kiến thức về chuyển đổi số đến cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cũng như tạo được sự lan tỏa, đồng thuận của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, đổi mới nội dung trên các kênh truyền thông như: Trang thông tin điện tử, điện thoại thông minh, mạng xã hội Facebook, Zalo, đài truyền thanh cơ sở, treo pano, áp phích, tờ rơi.... đồng thời tuyên truyền lồng ghép qua các hội nghị, sinh hoạt cộng đồng.
Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục triển khai hoàn thành việc kết nối các hệ thống thông tin của các cơ quan trung ương với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo hướng dẫn của các Bộ, ngành. Tích hợp 1.343 dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia; 4 tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận đến hết Quý III năm 2023 là 304.219 hồ sơ đang giải quyết là 11.941 hồ sơ, đã giải quyết 292.278 hồ sơ.
Tỉnh Hoà Bình nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả chuyển đổi số (Ảnh: Báo Hoà Bình)
Cũng trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hoà Bình, phiên bản 2.0 phù hợp Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm đảm bảo định hướng phát triển Chính phủ điện tử/Chính phủ số; thường xuyên cập nhật các xu thế công nghệ như Cloud Computing, AI, Big Data để lựa chọn các giải pháp xây dựng hệ thống thông tin, CSDL hiện đại, tiên tiến phục vụ công tác quản lý nhà nước và vận hành hiệu quả hạ tầng mạng Truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước.
Kết quả ứng dụng chứng thư số, chữ ký số được triển khai đến 100% cơ quan nhà nước của tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đến thời điểm hiện tại đã cấp được 6.169 chứng thư số, chữ ký số cho tổ chức và cá nhân, trong đó: 1.067 chứng thư số cho tổ chức; 5.099 chữ ký số cho cá nhân. Theo đó, 100% các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã sử dụng chữ ký số của tổ chức và cá nhân để trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng.
Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) được duy trì hoạt động ổn định phục vụ kết nối, liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. Đến thời điểm hiện tại đã kết nối chính thức được 09/17 hệ thống thông tin, CSDL (Lý lịch tư pháp; Đăng ký kinh doanh; Hộ tịch; Cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách; Bảo hiểm xã hội; Danh mục dùng chung; CSDLQG về văn bản quy phạm pháp luật; Thanh toán dịch vụ công; Hệ thống mã bưu chính VpostCode) và 08/17 hệ thống đang thực hiện kết nối thử nghiệm. Năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nâng cấp LGSP của tỉnh nhằm đảm bảo hoạt động có đầy đủ tính năng, chức năng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 631/THH-THHT ngày 21/5/2020 hướng dẫn yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (Phiên bản 1.0); Đồng thời, thực hiện các phương án kỹ thuật kết nối với CSDL quốc gia về dân cư, mở rộng kết nối với các dữ liệu chuyên ngành được triển khai từ Trung ương tới địa phương. 
Ra mắt ứng dụng công dân số Hoà Bình (Ảnh: Báo Hoà Bình)
Riêng về hạ tầng số, Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh do Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) quản lý, vận hành thường xuyên được đầu tư nâng cấp nhằm đảm bảo yêu cầu là nơi tích hợp hệ thống chuyên dụng, bao gồm cả phần cứng và các chương trình phần mềm dùng chung, chuyên ngành của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trung tâm đóng vai trò là nền tảng giúp hình thành CSDL tập trung, thống nhất, cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu và các ứng dụng đảm bảo tính an toàn trong việc trao đổi thông tin của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, một số Sở, ngành như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có Trung tâm dữ liệu nhỏ có từ 03- 10 máy chủ để cài đặt các phần mềm, CSDL chuyên ngành.
Ngoài ra, năm 2023 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình đã chỉ đạo, phối hợp với 10/10 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn thành việc tổ chức mở các lớp tập huấn về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và các phương thức sử dụng, khai thác dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết TTHC, dịch vụ công với sự tham gia của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Thông qua các chương trình tập huấn, bồi dưỡng đã giúp cho công chức, viên chức củng cố được kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, góp phần tạo nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch ở chính quyền các cấp. 
Những kết quả trên phần nào cho thấy sự nỗ lực, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh Hoà Bình, là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, sự đồng hành tham gia của người dân và doanh nghiệp.
Xem chi tiết: Tại đây
Tố Uyên

Cùng chuyên mục

Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

19/06/2024 - 11:07

Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 31/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn đến

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 6
  • 9
  • 3
  • 2
  • 3