Thứ hai, 15/07/2024 | 15:48 - GMT+7

Chia sẻ bài toán, sáng kiến, cách làm về chuyển đổi số tại Điện Biên

Điểm nổi bật trong công tác chuyển đổi số tại Điện Biên năm 2022 là tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh truy cập các trang thông tin điện tử của tỉnh để tham khảo những sáng kiến, cách làm, kinh nghiệm, bài học, mô hình hay về chuyển đổi số.

21/08/2023 - 16:58
Năm 2022, tình hình xây dựng Chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh trong năm 2022 tiếp tục được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều giải pháp phù hợp và được sự hưởng ứng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và đạt được một số kết quả nhất định, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu theo yêu cầu tại Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Bên cạnh đó, Điện Biên cũng thực hiện các chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số của tỉnh như: Ban hành chủ trương, chính sách, kế hoạch, tạo điều kiện môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đã chú trọng phát triển hạ tầng số, cung cấp mạng lưới bưu chính, viễn thông phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước và Nhân dân đảm bảo chất lượng và an toàn an ninh thông tin trong tình hình mới.
Tại huyện Tuần Giáo việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ đã được triển khai đẩy mạnh, góp phần giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả. (Ảnh: dienbientv)
Phát triển các ứng dụng, dịch vụ trong nội bộ cơ quan và phục vụ người dân, doanh nghiệp được đẩy mạnh triển khai tích cực. Trong đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh biết, phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh truy cập Chuyên mục câu chuyện chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử http://t63.mic.gov.vn, http://c63.mic.gov.vn/ để tham khảo những sáng kiến, cách làm, kinh nghiệm, bài học, mô hình hay về chuyển đổi số; đồng thời tham gia trực tuyến chia sẻ các câu chuyện chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị trên các Chuyên mục.
Bên cạnh các kết quả đã đạt được, việc triển khai xây dựng Chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế do hạ tầng, dịch vụ viễn thông, internet một số địa bàn vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu; Trang thiết bị công nghệ thông tin của nhiều cơ quan, đơn vị ở cấp xã còn thiếu, hư hỏng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Hệ thống thông tin, CSDL của một số cơ quan, đơn vị chưa được liên thông, các cơ sở dữ liệu lớn chưa được xây dựng, chưa cung cấp dữ liệu mở cho người dân và doanh nghiệp gây khó khăn trong việc khai thác, sử dụng; Các doanh nghiệp của tỉnh đa số là các doanh nghiệp nhỏ chưa nhận thức đúng về vai trò của chuyển đôi số nên chưa chủ động tiếp cận công nghệ,hệ thống hạ tầng, môi trường CNTT để chuyển đổi số. Các doanh nghiệp CNTT khởi nghiệp chưa đa dạng, doanh thu đối với các doanh nghiệp CNTT còn thấp.
Đáng chú ý, một bộ phận người dân, doanh nghiệp còn e đè, chưa chủ động tích cực ứng dụng các tiện ích của chính quyền số, chuyển đổi số, dịch vụ đô thị thông minh, trong đó có dịch vụ công trực tuyến. Thói quen dùng tiền mặt của người dân chưa thay đổi và ngại tiếp cận các sản phẩm dịch vụ hiện đại; Tâm lý về vấn đề đảm bảo an ninh an toàn khi thanh toán điện tử, nhất là bộ phận dân cư tại địa bàn vùng sâu, vùng xa.
Ngoài ra, cán bộ chuyên trách về CNTT tại các cơ quan Nhà nước còn thiểu, nhất là cán bộ, chuyên gia về lĩnh vực an toàn an ninh thông tin, chuyển đổi số; công tác đào tạo, tập huấn về kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho người dân và doanh nghiệp chưa thường xuyên. Tỷ lệ người dân có thiết bị máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, tỷ lệ hộ gia đình kết nối internet, tỷ lệ thiết bị bảo đảm kết nối, sử dụng các nền tảng số còn thấp.
Do đó, năm 2023, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu từng bước đổi mới căn bản đến toàn diện công tác lãnh đạo,chỉ đạo, quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên công nghệ số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo An ninh - Quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
Tố Uyên

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 6
  • 9
  • 3
  • 3
  • 9