Thứ ba, 16/07/2024 | 15:43 - GMT+7

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 381/KH-BCĐ ngày 13 tháng 6 năm 2024 về việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024.

21/06/2024 - 15:11
Mục đích của Kế hoạch nhằm kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số theo Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 77/KH-BCĐ ngày 02/02/2024 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông (Ảnh: nld)
Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp tháo gỡ. Biểu dương các đơn vị thực hiện tốt, có cách làm hay, sáng tạo, đồng thời chấn chỉnh những cơ quan, đơn vị, địa phương còn nhiều tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Đồng thời, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu việc kiểm tra, giám sát phải đảm bảo tính khách quan, tuân thủ các quy định của pháp luật, có trọng tâm, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình kiểm tra, giám sát, không gây trở ngại đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra, giám sát.
Việc đánh giá, kết luận phải phản ánh đúng thực tế, khách quan đối với kết quả thực hiện tại cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát. Kết luận của Đoàn Kiểm tra, giám sát phải được các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện.
Thời gian kiểm tra, giám sát dự kiến bắt đầu từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/9/2024.
Xem chi tiết: tại đây


Tố Uyên

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 7
  • 9
  • 9
  • 5
  • 8