Thứ bảy, 09/12/2023 | 22:00 - GMT+7

Nền tảng dịch vụ để tích hợp hệ thống M2M / IoT khác nhau

Bài báo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về OneM2M và một số kết quả triển khai thực tế cho phép tương tác giao thức lớp khác nhau và nhiều công nghệ trong một kịch bản đơn giản.

24/08/2020 - 10:55
Tóm tắt
OneM2M là một dự án hợp tác quốc tế, được thành lập nhằm mục đích phát triển nền tảng dịch vụ tiêu chuẩn toàn cầu cho Machine-to-Machine (M2M) và internet vạn vật (Internet of Thing - IoT). Nó hứa hẹn cho phép tích hợp nhiều công nghệ truyền thông và giao thức ứng dụng khác nhau trong chỉ một hệ thống mở hợp nhất trong khi trên thị trường, hầu hết các giải pháp M2M / IoT đều có tính dọc và độc quyền cao. OneM2M cũng có thể được phát triển trong môi trường điện toán biên để xử lý dữ liệu của nhiều thiết bị IoT theo thời gian thực. Bài báo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về OneM2M và một số kết quả triển khai thực tế cho phép tương tác giao thức lớp khác nhau và nhiều công nghệ trong một kịch bản đơn giản.
Từ khóa: OneM2M, giao tiếp M2M, IoT, testbed, điện toán biên
Tham khảo nghiên cứu đầy đủ tại đây.
Service Platform for Integration of various M2M/IoT system
Abstract
The OneM2M is an international partnership project, established to aim at developing the global standard service platform for the Machine-to-Machine (M2M) as well as Internet of Thing (IoT). It promises to allow integration of various communication technology and application protocol in only consolidated open system while in the market, most of M2M/IoT solution are highly vertical and proprietary. oneM2M also can be devel- oped in edge computing environment to process real-time numerous IoT devices’ data. This work provides an overview of oneM2M and several actual implementation results that enable interoperating the disparate layer protocol and multiple technology in a simple scenario.
Keywords: oneM2M, M2M communication, IoT, testbed, edge computing

Hà Phụng Kiều, Trần Hiếu, Trần Quang Vinh
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tạp chí Khoa học & Công nghệ, số 144(2020)

Cùng chuyên mục

Vai trò của chuyển đổi số gắn với quản trị tri thức trong phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn

27/09/2021 - 08:46

Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO), nền kinh tế tuần hoàn là một chu trình khép kín, các chất thải được tái sử dụng, trở thành nguyên liệu cho sản xuất, từ đó giảm mọi tác động tiêu cực đến môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 1
  • 3
  • 9
  • 1
  • 9
  • 0