Thứ bảy, 15/06/2024 | 09:44 - GMT+7

Nghiên cứu, thử nghiệm đánh giá vật liệu chống cháy dùng cho nhiên liệu rắn hỗn hợp hoạt động tin cậy trong khoảng nhiệt độ -50÷50oC

Kết quả của nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển ngành công nghiệp tên lửa nói chung và ngành nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp nói riêng ở Việt Nam trong thời gian tới.

07/04/2023 - 14:56
TÓM TẮT:
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu chế tạo vỏ chống cháy cho thỏi nhiên liệu rắn hỗn hợp nền cao su nitrile butadien NBR-26. Vỏ chống cháy được đặc trưng bởi độ bền cơ lý cao (độ bền kéo đứt 19,2 MPa), khả năng kháng dung môi tốt (độ trương nở trong toluen 19,5%), khả năng chịu nhiệt, chịu lạnh tốt, bảo đảm cho khả năng làm việc ổn định của thỏi nhiên liệu rắn hỗn hợp trong dải nhiệt độ hoạt động (-50÷50oC), nhiệt độ sản phẩm cháy trong động cơ cao (trên 3000oC) trong thời gian đến 12 giây theo tài liệu thiết kế. Kết quả của nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển ngành công nghiệp tên lửa nói chung và ngành nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp nói riêng ở Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: cao su butadien-nitryl, khoảng nhiệt độ -50÷50oC, nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp, vỏ chống cháy.
Research, test and evaluate fireproof materials for mixed solid fuels operating reliably in the temperature range -50÷50oC
Huu Thanh Tran*, Van Hung Nguyen, Duc Long Nguyen, Van Diep Doan
Institute of Propellants and Explosives, General Department of Defense Industry
Abstract: This article presents experiment results on the manufacture of the flame retardant sheath for the based-rubber solid fuel bar-nitrile butadiene rubber NBR26. The flame retardant sheath is specified by high mechanical strength (tensile strength 19.2 MPa), good solvent resistance (swelling capacity in toluene 19.5%), good heat and cold resistance ensuring the working capability of the mixed solid fuel bar in the temperature range (-50÷50oC). The product’s calorific effect is high (over 3000oC) during the period of up to 12 s according to the design document. The results of this experiment play an important role in the development of the rocket industry in general and the mixed rocket solid fuel industry in particular in Vietnam in the next period.
Keywords: flame retardant shell, mixed solid rocket fuel, nitrile butadiene rubber, temperature range -50÷50oC.
Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
Trần Hữu Thành, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Đức Long, Đoàn Văn Điệp
Viện Thuốc phóng Thuốc nổ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
(Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ tậ 56 - số 1, tháng 1 năm 2023)

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 6
  • 5
  • 1
  • 4
  • 4
  • 5