Thứ hai, 15/07/2024 | 16:05 - GMT+7

Tiêu chí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ cao để sản xuất sản phẩm công nghệ cao

Thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về khu công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao

01/11/2023 - 08:24
Trong đó, dự thảo đề xuất các tiêu chí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ cao để sản xuất sản phẩm công nghệ cao. 
Cụ thể, dự án đầu tư ứng dụng công nghệ cao để sản xuất sản phẩm công nghệ cao phải phải đáp ứng các nguyên tắc và tiêu chí quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 28 và các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 32 Nghị định số ......./2023/NĐ-CP ngày ...... tháng ...... năm 2023 của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao, đồng thời đáp ứng các tiêu chí sau:
1. Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hằng năm của dự án đầu tư.
2. Số lượng người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề chiếm ít nhất 75% tổng số người lao động của dự án đầu tư.
3. Số lượng người lao động tham gia hoạt động nghiên cứu và phát triển của dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên thì số lượng người lao động có trình độ từ cao đẳng trở lên trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên tổng số người lao động của dự án đầu tư phải đạt ít nhất 1% đồng thời không thấp hơn 30 người;
b) Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 100 tỷ đồng đến dưới 6.000 tỷ đồng thì số lượng người lao động có trình độ từ cao đẳng trở lên trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên tổng số người lao động của dự án đầu tư phải đạt ít nhất 2,5% đồng thời không thấp hơn 15 người.
c) Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 100 tỷ đồng thì số người lao động có trình độ từ cao đẳng trở lên trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên tổng số người lao động của dự án đầu tư phải đạt ít nhất 5% đồng thời không thấp hơn 10 người.
Số người lao động có trình độ cao đẳng theo quy định tại khoản này không vượt quá 30% tổng số người lao động trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm của dự án đầu tư.
4. Chi phí hoạt động nghiên cứu và phát triển hằng năm của dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên thì phải đạt ít nhất 0,5% của phần giá trị gia tăng tạo ra của dự án đầu tư.
b) Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 100 tỷ đồng đến dưới 6.000 tỷ đồng thì phải đạt ít nhất 1% của phần giá trị gia tăng tạo ra của dự án đầu tư.
c) Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 100 tỷ đồng thì phải đạt ít nhất 2% của phần giá trị gia tăng tạo ra của dự án đầu tư.
Giá trị gia tăng tạo ra của dự án đầu tư theo quy định tại khoản này được tính bằng tổng doanh thu thuần trừ đi giá trị đầu vào (là giá trị nguyên vật liệu, linh kiện phục vụ sản xuất nhập khẩu và mua nội địa).
5. Dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư phải đạt trình độ tiên tiến và được điều khiển theo chương trình. Các thiết bị chính trong dây chuyền công nghệ được cập nhật các công nghệ mới trong lĩnh vực hoạt động của dự án đầu tư cách thời điểm đầu tư không quá 05 năm.
Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.
Nguồn: Báo Chính phủ

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 6
  • 9
  • 4
  • 6
  • 4