Thứ tư, 07/06/2023 | 13:28 - GMT+7

Tiềm năng phát triển vật liệu carbon natotube từ nguồn khí thiên nhiên giàu CO2 của Việt Nam

Sản xuất vật liệu CNT là hướng đi tiềm năng để khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn khí thiên nhiên giàu CO2 của Việt Nam, đặc biệt từ các mỏ khí Lô B và Cá Voi Xanh.

07/04/2023 - 14:49
TÓM TẮT:
Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã tổng hợp thành công CNT từ nguồn khí thiên nhiên giàu CO2 sử dụng công nghệ CVD với xúc tác dạng đế bản mỏng. Sản phẩm CNT thu được thuộc loại đa tường (2 - 6 lớp) và có hiệu suất cao (hàm lượng CNT đạt ~100%). CNT có thể được tổng hợp trên xúc tác dạng đế bản mỏng từ nguồn nguyên liệu chứa CO2 đến hàm lượng 30%. Sự hiện diện của các hydrocarbon nặng hơn(C2+) và H2S trong nguyên liệu chủ yếu ảnh hưởng đến tính đồng nhất của sản phẩm CNT hình thành, trong đó, tạp chất H2S gây tác động mạnh nhất và cần được giới hạn trong nguyên liệu để kiểm soát tính chất và sự đồng đều của sản phẩm CNT. Theo kết quả tính toán sơ bộ, tiềm năng thị trường CNT tại Việt Nam đến năm 2030 có thể đạt gần 3.700 tấn/năm với nhu cầu sử dụng khí 13,5 triệu m3/năm (net hydrocarbon); chi phí sản xuất 1 g CNT từ các nguồn khí giàu CO2 của Việt Nam khoảng 0,5 USD/g, thấp hơn so với chi phí hiện tại trên thị trường nội địa (khoảng 5 - 7 USD/g). Sản xuất vật liệu CNT là hướng đi tiềm năng để khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn khí thiên nhiên giàu CO2 của Việt Nam, đặc biệt từ các mỏ khí Lô B và Cá Voi Xanh.
Từ khóa: Carbon nanotubes, khí thiên nhiên, CO2, CVD, mỏ khí Lô B và Cá Voi Xanh.
POTENTIAL TO DEVELOP CARBON NANOTUBES FROM CO2-RICH NATURAL GAS RESOURCES IN VIETNAM
Nguyen Huu Luong*, Huynh Minh Thuan, Nguyen Manh Huan, Do Pham Noa Uy
Nguyen Thi Chau Giang, Dang Ngoc Luong
Vietnam Petroleum Institute
Summary
The Vietnam Petroleum Institute (VPI) has successfully synthesised carbon natotubes (CNTs) from CO2-rich natural gas using CVD technology with metallic thin-film plates as catalysts. The obtained products are multi-walled CNTs (2 - 6 layers) with high yield (CNTs content ~100%). CNTs can be prepared on thin-film plate catalysts from raw materials containing up to 30% CO2. The presence of heavier hydrocarbons (C2+) and H2S in the raw material mainly affects the morphology and structure of the formed CNTs, in which, H2S has the most impact and need to be controlled to ensure their desired properties and homogeneity. According to preliminary calculation, CNTs market in Vietnam by 2030 is estimated of nearly 3,700 tons/year with gas demand of 13.5 million m3/year (net hydrocarbon); the production cost of CNTs from CO2-rich gas sources in Vietnam is about 0.5 USD/g, lower than
the current cost in the domestic market (about 5 - 7 USD/g). Producing CNTs is potentially the way to effectively exploit and use Vietnam's CO2-rich natural gas resources, especially those from the Block B and Ca Voi Xanh gas fields.
Key words: Carbon nanotubes, natural gas, CO2, CVD, Block B and Ca Voi Xanh gas fields.
Xem chi tiết bài viết TẠI ĐÂY.
Nguyễn Hữu Lương*, Huỳnh Minh Thuận, Nguyễn Mạnh Huấn, Đỗ Phạm Noa Uy
Nguyễn Thị Châu Giang, Đặng Ngọc Lương
Viện Dầu khí Việt Nam
(Nguồn: Tạp chí Dầu khí, số 9 - 2022)

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 7
  • 4
  • 3
  • 0
  • 5
  • 6