Thứ ba, 16/07/2024 | 15:50 - GMT+7

Đề xuất mô hình quản trị tuân thủ quy trình dựa trên nền tảng điện toán đám mây

Việc chuyển đổi từ các hệ thống xây dựng truyền thống sang nền tảng đám mây, đặc biệt trên kiến trúc microservice, đã và đang là xu thế tất yếu trong giai đoạn chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

24/04/2023 - 13:51
TÓM TẮT:
Các giải pháp phần mềm quản lý quy trình nghiệp vụ đã được sử dụng nhằm góp phần cải thiện năng lực hoạt động của tổ chức và doanh nghiệp. Do đó, nhu cầu kiểm tra tuân thủ (BPC) trong các quy trình nghiệp vụ ngày càng trở nên cấp thiết. Microservices (MSA) nổi lên như là một kiến trúc tiềm năng cho lĩnh vực điện toán đám mây. Việc chuyển đổi từ các hệ thống xây dựng truyền thống sang nền tảng đám mây, đặc biệt trên kiến trúc microservice, đã và đang là xu thế tất yếu trong giai đoạn chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Bài báo này trước tiên sẽ tổng hợp các nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực tuân thủ đối với các quy trình nghiệp vụ. Dựa trên những lỗ hổng nghiên cứu được chỉ ra, bài báo này đề xuất một mô hình tuân thủ quy định được thiết kế dành riêng cho microservices, với tên gọi là BPC4MSA. BPC4MSA sử dụng kỹ thuật tính toán mới trong lĩnh vực nghiên cứu tuân thủ quy trình nghiệp vụ.
Từ khóa: Điện toán đám mây; hệ thống thông tin; microservices; quản lý quy trình nghiệp vụ; tuân thủ quy trình nghiệp vụ
INTEGRATION OF BUSINESS PROCESS COMPLIANCE FRAMEWORK AND MODERN CLOUD-BASED ARCHITECTURE
Abstract: 
Business process management software solutions have been used to improve the operational capacity of organizations and businesses. Therefore, the need for compliance checking in business processes is becoming more and more urgent. Microservices (MSA) is emerging as a potential architecture for the cloud computing field. The transition from on-premises systems to the cloud platform, especially in microservices architecture, has been an inevitable trend in digital transformation and the Industrial Revolution 4.0. This article will first summarize the research related to the field of compliance for business processes (BPC). Based on the structural literature review, this paper proposes a regulatory compliance framework designed explicitly for the microservice architecture, named BPC4MSA, that employs cutting-edge technologies in business process compliance research.
Key words: Business process management; Business process compliance; Cloud computing; Microservices; Information Systems
Xem chi tiết bài viết TẠI ĐÂY.
Hà Ngọc Long*, Đỗ Sông Hương, Nguyễn Hoàng
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
*Tác giả liên hệ: [email protected]
(Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Địa học Đà Nẵng, số 21, tháng 1/2023)

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 7
  • 9
  • 9
  • 9
  • 8