Thứ hai, 15/07/2024 | 15:11 - GMT+7

Cập nhật cấu trúc - kiến tạo rìa lục địa miền Trung Việt Nam trên cơ sở phân tích tài liệu hợp nhất từ - trọng lực và địa chấn khu vực

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu mới hợp nhất, minh giải tài liệu từ và trọng lực từ các nguồn khác nhau, kết hợp với tài liệu địa chấn 2D và tài liệu giếng khoan đại dương cho khu vực rìa lục địa miền Trung.

07/04/2023 - 14:50
TÓM TẮT:
Rìa lục địa miền Trung Việt Nam là một phần của rìa lục địa Tây biển Đông - đới chuyển tiếp từ địa khối Đông Dương ra cấu trúc vỏ đại dương thực thụ. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu mới hợp nhất, minh giải tài liệu từ và trọng lực từ các nguồn khác nhau, kết hợp với tài liệu địa chấn 2D và tài liệu giếng khoan đại dương cho khu vực rìa lục địa miền Trung. Kết quả nghiên cứu khẳng định độ tin cậy của tài liệu từ - trọng lực hợp nhất trong nghiên cứu cấu trúc và phân vùng kiến tạo khu vực, cụ thể là đã phân chia được 5 lớp cấu trúc theo chiều thẳng đứng, mỗi lớp được đặc trưng bởi giá trị mật độ và chiều dày khác nhau. Trên bình đồ cấu trúc, đã khoanh định được 6 vùng kiến tạo có giá trị phông dị thường Bouguer và từ tổng khác nhau, ranh giới giữa các đới thể hiện rõ ràng qua sự thay đổi đột ngột các giá trị này. Bên cạnh đó, các dấu hiệu nhận biết và phạm vi phát triển của đới trượt Tuy Hòa trên các thành tạo đá móng cũng được xác định rõ hơn so với tài liệu địa chấn trước đây.
Từ khóa: Từ - trọng lực hợp nhất, đới cấu trúc, rìa lục địa miền Trung.
STRUCTURAL - TECTONIC UPDATE OF THE CENTRAL VIETNAM MARGIN BASED ON ANALYSIS OF THE MERGED GRAVITY - MAGNETIC AND REGIONAL SEISMIC DATA
Nguyen Thanh Tung1, Nguyen Trung Hieu1, Cao Dinh Trong2, Bui Huy Hoang1*
Duong Van Thanh2, Nguyen Quang Tuan1, Bui Quang Huy1, Nguyen Danh Lam1
1Vietnam Petroleum Insitute
2Institute of Geophysics
Summary
The central Vietnam margin is part of the western continental margin of the Vietnamese East Sea - the transition zone from the Indochina continental block to the true oceanic crust. In this paper, the authors present new results from merging and interpreting gravity and magnetic data from different sources in combination with 2D seismic and Ocean Drilling Program well data for the central Vietnam margin. The results illustrate the reliability of the merged gravity - magnetic data in regional structural analysis and tectonic division. Five structural layers are vertically identified and characterised by density and thickness. Spatially, six tectonic zones are defined with different Bourguer and magnetic anomaly background values: the boundaries between these zones are clearly delineated by sudden changes of these values. In addition, development signs and extent of the Tuy Hoa Shear Zone on basement rocks are also better resolved compared to the earlier seismic data.
Key words: Merged gravity - magnetics, structural zones, central Vietnam margin.
Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
Nguyễn Thanh Tùng1, Nguyễn Trung Hiếu1, Cao Đình Trọng2, Bùi Huy Hoàng1*
Dương Văn Thành2, Nguyễn Quang Tuấn1, Bùi Quang Huy1, Nguyễn Danh Lam1
1Viện Dầu khí Việt Nam
2Viện Vật lý Địa cầu
(Nguồn: Tạp chí Dầu khí, số 9 - 2022)

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 6
  • 9
  • 1
  • 4
  • 2