Thứ sáu, 24/05/2024 | 03:48 - GMT+7

Kế hoạch truyền thông chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2024

UBND tỉnh Quảng Nam mới ban hành Kế hoạch truyền thông chuyển đổi số năm 2024 nhằm thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân... về thực hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền và nhân dân trong tỉnh để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

11/03/2024 - 13:36
Kế hoạch còn nhằm mục đích truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội số, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các sự kiện, hoạt  động về truyền thông chuyển đổi số phải đảm bảo tính thực tế, hiệu quả, tiết kiệm và tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội. Công tác thông tin, tuyên truyền phải gắn liền với hướng dẫn thực hiện cụ thể để công dân, doanh nghiệp áp dụng vào thực tiễn.
Đồng thời, Kế hoạch cũng chỉ rõ 3 nhóm nội dung quan trọng để thực hiện có hiệu quả mục tiêu truyền thông chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong năm 2024:
Thứ nhất, xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số. Trong đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách. Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, cung cấp thông tin về chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số, dịch vụ số và sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các buổi họp giao ban, định kỳ của cơ quan, đơn vị, địa phương. 
Lựa chọn và triển khai các phương thức truyền thông phù hợp, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về vai trò, lợi ích của chuyển đổi số, gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với Nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành, địa phương.
Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các cấp quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Ảnh: danviet.vn)
Thứ hai, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặt hàng tuyên truyền trên các kênh truyền thông của các báo trung ương; qua đó tổ chức xây dựng, sản xuất, đăng phát các tin, bài, ảnh, phóng sự... chuyên sâu về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đưa tin, bài viết, các loại hình đa phương tiện về truyền thông chuyển đổi số trên Báo Quảng Nam, gồm báo in và báo điện tử.
Bên cạnh đó, kết hợp tuyên truyền trên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam; Tuyên truyền trên Chuyên trang Chuyển đổi số, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và trên các trang mạng xã hội. Các nội dung cần cập nhật thường xuyên, kịp thời thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số, điểm tin phản ánh hoạt động, sự kiện nổi bật về công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh Quảng Nam; giới thiệu các mô hình, giải pháp công nghệ hỗ trợ chuyển đổi số, kinh nghiệm chuyển đổi số… 
Thứ ba, tổ chức các sự kiện, hoạt động truyền thông về Chuyển đổi số như: Tổ chức các sự kiện Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10; Tổ chức hội nghị, tập huấn cho cán bộ, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh; Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Cải cách hành chính và chuyển đổi số trên truyền hình; Tổ chức giải báo chí chuyên đề Chuyển đổi số trong khuôn khổ Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam năm 2024; 
Thứ tư, tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác tuyên truyền Chuyển đổi số năm 2024 nhằm đánh giá kết quả, kinh nghiệm, hiệu quả đạt được trong 04 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 3604/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; định hướng nội dung tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với thực tế cho các năm tiếp theo.
Xem chi tiết: tại đây
Tố Uyên

Cùng chuyên mục

Tăng cường hiệu quả chuyển đổi số tại Quảng Ngãi

13/05/2024 - 08:18

Năm 2023, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển Chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, chuyển đổi số và các văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi, UBND thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo thực hiện các mục tiêu và giải pháp tăng cường hiệu quả chuyển đổi số.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 4
  • 7
  • 2
  • 6
  • 3
  • 2