Thứ hai, 15/07/2024 | 14:29 - GMT+7

Tổng hợp hệ thống điều khiển số nhiều tầng với đối tượng công nghiệp

Bài báo này trình bày một phương pháp tổng hợp để tính toán hệ thống điều khiển cho đối tượng công nghiệp bất định.

24/04/2023 - 13:50
TÓM TẮT
Ngày nay có nhiều phương pháp để tổng hợp cấu trúc và tham số cho bộ điều khiển trong các hệ thống điều khiển với các đối tượng công nghiệp. Nhưng các phương pháp thường tập trung tính toán cho hệ thống điều khiển một tầng, trong khi đó, các hệ thống điều khiển trong công nghiệp thường là những hệ thống nhiều tầng. Một trong những vấn đề lớn mà người kỹ sư hiệu chỉnh hệ thống điều khiển trong công nghiệp thường gặp phải là tính bất định của đối tượng, nó làm cho thông số của hệ thống thay đổi, dẫn tới chất lượng thay đổi theo xu hướng xấu sau một thời gian hoạt động, nên cần phải chỉnh định lại thông số đó, để hệ thống làm việc đạt chất lượng yêu cầu. Vì thế, bài báo này trình bày một phương pháp tổng hợp để tính toán hệ thống điều khiển cho đối tượng công nghiệp bất định.
Từ khóa: Đối tượng bất định; tối ưu; bền vững; quán tính; dự trữ ổn định; đặc tính tần số.
SYNTHESIS OF DISCRETE CASCADE CONTROL SYSTEM WITH INDUSTRIAL OBJECT
Abstract:
Nowadays, there are many methods for synthesizing structure and parameters for controllers in control systems with industrial objects. But the methods often focus computation for single-stage control systems, while industrial control systems are often multi-stage systems. One of the big problems that the control system calibration engineer in the industry often encounters is the uncertainty of the object, it causes the system parameters to change, leading to the quality change according to the trend bad after a period of operation, it is necessary to re-adjust that parameter, so that the system works with the required quality. Therefore, this paper presents a general method to calculate the control system for the uncertain industrial object.
Keywords: Uncertain object; Optimal; robust; inertia; stable reserves; frequency characteristics.
TS. Võ Huy Hoàn
Đại học Điện lực
(Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ năng lượng - Trường Đại học Điện Lực, số 28/2022)

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 6
  • 8
  • 9
  • 4
  • 5