Thứ ba, 16/07/2024 | 16:00 - GMT+7

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cấp điện độc lập sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp điện gió cho hộ gia đình miền núi

Các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió, thủy triều… đang là những lựa chọn tối ưu cho tương lai.

14/04/2023 - 13:54
TÓM TẮT:
Trong những năm gần đây, với tốc độ phát triển mạnh mẽ của thế giới, nhu cầu về điện năng ngày một tăng cao. Các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió, thủy triều… đang là những lựa chọn tối ưu cho tương lai. Tại Việt Nam, vẫn còn nhiều vùng núi xa xôi, chưa thể tiếp cận với nguồn điện quốc gia. Điện mặt trời kết hợp điện gió chính là giải pháp phù hợp nhất để có thể cung cấp điện cho người dân miền núi mà nhóm tác giả hướng đến. Cấu hình hệ thống được tính toán theo nhu cầu sử dụng thực tế của một hộ gia đình điển hình đảm bảo quá trình sử dụng thực tế ổn định. Điểm mới ở công trình nghiên cứu này là có sự hỗ trợ của phần mềm chuyên dụng PVsys để thiết kế hệ thống điện mặt trời, kiểm tra và đưa ra dự toán đề xuất phù hợp.
Từ khóa: Pin năng lượng mặt trời, tuabin gió mini, điện độc lập cho miền núi, điện mặt trời kết hợp điện gió.
RESEARCH AND DESIGN OF STAND-ALONE SOLAR WIND POWER SYSTEM FOR MOUNTAINOUS HOUSEHOLDS
Abstract - In recent years, with the rapid development of the world, the demand for electricity is increasing day by day. Renewable-energy sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, etc. are the optimal choices for the future. In Vietnam, there are still many remote mountainous areas that do not access to the national electricity. Therefore, we aim at developing the combination of solar power and wind power, which is the most suitable solution to provide electricity to the mountainous people. The system configuration is calculated according to the actual needs of a typical household with the aim of ensuring the stable use of electricity. A new feature of this study is the support of specialized software PVsys to design solar power system, test and make appropriate proposals.
Key words:  PV panel, mini wind turbine, stand-alone system for mountainous areas, solar wind power system.
Xem chi tiết bài viết TẠI ĐÂY.
Lê Thị Châu Duyên*, Mã Phước Hoàng
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
*Tác giả liên hệ: [email protected]
(Nguồn: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 20 ngày 100/2/2022)

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 8
  • 0
  • 0
  • 4
  • 0