Thứ sáu, 24/05/2024 | 05:33 - GMT+7

Đồng Nai tập trung đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số

Đến năm 2030, tỉnh Đồng Nai phấn đấu đạt tỷ trọng kinh tế số trong lĩnh vực công nghiệp - thương mại, năng lượng tối thiểu 20% và tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ trên 20%.

29/03/2023 - 15:00
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 278/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số của tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 của ngành Công Thương.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện hiệu quả, đúng mục tiêu Nghị quyết số 05-NQ/TƯ ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch sô 177/KH-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TƯ ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vê Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đên năm 2030.
Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số các lĩnh vực ngành Công Thương được phân công theo dõi, quản lý, góp phân nâng cao chỉ sô Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công câp tỉnh (PAPI), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân (SIPAS), chỉ sô cải cách hành chính (PAR Index).
Đồng Nai xác định phát triển nền tảng chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số là những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh. (Ảnh: dongnai.gov.vn)
Kế hoạch cũng đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030, phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Trong đó, phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của ngành Công Thương đạt trên 90%; trên 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về giải quyết thú tục hành chính ngành Công Thương. 100% hồ sơ công việc của Sở Công Thương được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) thông qua việc ứng dụng chữ ký số để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và tính xác thực.
Bên cạnh đó, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó, phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong lĩnh vực công nghiệp - thương mại, năng lượng đạt tối thiểu 20% và tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 20%.
UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu việc thực hiện Kế hoạch phải bám sát nội dung Nghị quyết số 05-NQ/TƯ, ngày 28/3/2022 của Tỉnh ủy về việc Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 05/8/2022 cùa ƯBND tỉnh; Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 09/9/2022 của ƯBND tỉnh để triển khai thực hiện các nội dung theo chức năng nhiệm vụ được phân công.
Ngoài ra, triển khai, thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 14862/CTr- ƯBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh về phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu/tiêu chí theo Bộ tiêu chí chuyển đổi số hàng năm.
UBND tỉnh giao Sở Công Thương là đầu mối chủ trì, phối họp với các sở, ban, ngành và địa phương triến khai thực hiện Kế hoạch. Các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung thuộc lĩnh vực.
Xem chi tiết Kế hoạch TẠI ĐÂY.

Cùng chuyên mục

Tăng cường hiệu quả chuyển đổi số tại Quảng Ngãi

13/05/2024 - 08:18

Năm 2023, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển Chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, chuyển đổi số và các văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi, UBND thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo thực hiện các mục tiêu và giải pháp tăng cường hiệu quả chuyển đổi số.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 4
  • 7
  • 2
  • 9
  • 5
  • 4