Thứ sáu, 24/05/2024 | 03:47 - GMT+7

Thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ (đợt 1) bắt đầu thực hiện trong Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2021

Bộ Công Thương thông báo kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2021 (đợt 1).

09/05/2020 - 18:11
Ngày 07 tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1270/QĐ-BCT về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện trong Kế hoạch năm 2021 (đợt 1). Triển khai Quyết định nêu trên, Bộ Công Thương thông báo kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2021 (đợt 1) như sau:
1. Tổ chức tuyển chọn tổ chức và cá nhân có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện trong Kế hoạch năm 2021.
2. Hồ sơ nhiệm vụ tuyển chọn, giao trực tiếp: Thực hiện theo mẫu thống nhất quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương và Thông tư số 37/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT.
a. 1Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương và khoản 8, Điều 1 Thông tư số 37/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT.
b. Thể thức trình bày, số lượng và quy cách đóng gói hồ sơ
- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được tập hợp thành 01 bộ gồm: một (01) hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 09 bản sao của hồ sơ gốc (mỗi bản đóng đóng thành quyển và đóng dấu đỏ giáp lai), trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode (Times New Roman) theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN 6909:2001), cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF và Word, không đặt mật khẩu). Hồ sơ phải đóng gói trong 01 thùng/hộp có niêm phong và bên ngoài ghi rõ các thông tin liên quan (theo mẫu gửi kèm Thông báo này).
3. Thời hạn nộp hồ sơ:
Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ trước 17 giờ 00’ ngày 08 tháng 6 năm 2020. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Bộ Công Thương (trường hợp nộp trực tiếp).
4. Nơi nhận Hồ sơ:
Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ), 54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
5. Thông tin liên hệ:
Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ: Nếu có vấn đề gì chưa rõ đề nghị liên hệ về Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương (email: [email protected]; [email protected]/ Điện thoại: 024.22202438 (Ông Nguyễn Bá Chiến); 024.22202310 (Ông Đào Xuân Điệp)).
Chi tiết File văn bản gửi kèm xem tại đây.
1Các điều khoản nêu tại mục này đã được hợp nhất tại khoản 1 Điều 18 Văn bản hợp nhất số 35/VBHN-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hợp nhất các Thông tư số 50/2014/TT-BCT, Thông tư số 37/2016/TT-BCT và Thông tư số 42/2019/TT-BCT.
Vụ Khoa học và Công nghệ

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 4
  • 7
  • 2
  • 6
  • 2
  • 6