Thứ sáu, 24/05/2024 | 03:53 - GMT+7

Tỉnh Quảng Nam triển khai quyết liệt công tác chuyển đổi số

Năm 2023, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, qua đó đã đạt được một số kết quả ban đầu quan trọng, tạo nền tảng để tổ chức triển khai thực hiện công cuộc chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

11/03/2024 - 13:36
Năm 2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, ban hành cơ bản đầy đủ hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chuyển đổi số, quan tâm bố trí kinh phí, nguồn nhân lực để thực hiện chuyển đổi số. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số từng bước được nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và nâng cao nhận thức, kiến thức về chuyển đổi số đến cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cũng như tạo được sự lan tỏa, đồng thuận của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Nhờ đó, nhận thức của các cấp, các ngành và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số được nâng lên rõ rệt.
Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Nam (Ảnh: danviet.vn)
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế xuất phát từ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành với các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, hệ thống IOC, smart Quảng Nam còn hạn chế, chưa phát huy được tối đa hiệu quả của các CSDL. Đến nay, còn nhiều CSDL chưa kết nối với hệ thống LGSP của tỉnh, nguyên nhân là do các CSDL xây dựng trước đây chưa có dịch vụ kết nối, cần nâng cấp, bổ sung tính năng chia sẻ dữ liệu. Ngoài ra, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa có mô hình kết nối mạng thống nhất, đồng bộ, thiếu các giải pháp về bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin, dẫn đến nguy cơ về mất an toàn thông tin.
Để phát huy những kết quả đã đạt được và giải quyết những khó khăn còn tồn tại, trong năm 2024 tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu xây dựng các nền tảng, phát triển hạ tầng CNTT-TT hiện đại, đồng bộ, ứng dụng CNTT sâu rộng, phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT, nâng cao an toàn thông tin trong toàn hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển theo hướng bền vững phục vụ người dân, xã hội ngày một tốt hơn, nâng cao sự hài lòng, chất lượng cuộc sống của người dân; ứng dụng các thành tựu của cuộc CMCN 4.0 hướng đến nền kinh tế số, xã hội số góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. 
Tỉnh Quảng Nam cũng phấn đấu nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân (SiPas), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index). -Hiện đại hoá, nâng cao năng lực hoạt động công tác quản lý, điều hành trong các quản lý đô thị; cải thiện mối liên kết giữa Chính quyền - người dân - doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; tạo lập nền tảng xây dựng và phát triển các chuỗi dịch vụ, sản phẩm chất lượng cao, có tính kết nối và mang lại những lợi ích về kinh tế - xã hội cho các đô thị lớn trong khi vẫn giúp đô thị tăng cường năng lực gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể. 
Xem chi tiết: tại đây
Minh Khuê

Cùng chuyên mục

Tăng cường hiệu quả chuyển đổi số tại Quảng Ngãi

13/05/2024 - 08:18

Năm 2023, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển Chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, chuyển đổi số và các văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi, UBND thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo thực hiện các mục tiêu và giải pháp tăng cường hiệu quả chuyển đổi số.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 4
  • 7
  • 2
  • 6
  • 5
  • 3