Thứ bảy, 15/06/2024 | 09:43 - GMT+7

Thái Nguyên triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

Mục tiêu xây dựng và phát triển khoảng 10 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển đồng thời xây dựng phát triển 5 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

18/08/2021 - 09:15
Nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của chính phủ về thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND thực hiện Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Xác định mục tiêu cụ thể
Tỉnh Thái Nguyên xác định, phát triển công nghệ cao là điều kiện quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhanh và bền vững theo hướng hiện đại, do vậy trên cơ sở nội dung kế hoạch của Chính phủ ban hành về Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030. Tỉnh đặt mục tiêu sẽ xây dựng và phát triển khoảng 10 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển đồng thời xây dựng phát triển 5 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc lĩnh vực nông nghiệp.
Tỉnh cũng sẽ ưu tiên, khuyến khích, hỗ trợ thực hiện các dự án xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao và các dự án sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Xây dựng nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng
Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra tỉnh cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong đó sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển công nghệ cao: Tiếp tục rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ và phát triển công nghệ cao; ứng dụng hiệu quả công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường; hình thành doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Chú trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ cao, tạo điều kiện, hỗ trợ các tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp trong hoạt động hợp tác quốc tế phục vụ nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ cao, đặc biệt là với quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức nước ngoài có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến.
Cùng với đó, tỉnh sẽ tập trung các biện pháp nâng cao nhận thức xã hội về vai trò và tác động của công nghệ cao, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức xã hội, tổ chức, doanh nghiệp về các kết quả, thành tựu nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; giới thiệu phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ cao tại các cơ sở giáo dục đào tạo; tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn về công nghệ cao.
Để triển khai có hiệu quả kế hoạch đã đề ra, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch.
Thông tin chi tiết Kế hoạch số 136/KH-UBND TẠI ĐÂY.
Khánh An

Cùng chuyên mục

Tăng cường hiệu quả chuyển đổi số tại Quảng Ngãi

13/05/2024 - 08:18

Năm 2023, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển Chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, chuyển đổi số và các văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi, UBND thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo thực hiện các mục tiêu và giải pháp tăng cường hiệu quả chuyển đổi số.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 6
  • 5
  • 1
  • 4
  • 3
  • 3