Thứ bảy, 15/06/2024 | 08:03 - GMT+7

Nghiên cứu mô hình tối ưu điều độ tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải của hệ thống thuỷ - nhiệt điện

Các tính toán cho thấy mô hình có lợi cho việc tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và bảo vệ môi trường, cải thiện việc sử dụng tài nguyên nước, cải thiện lợi ích vận hành toàn diện của Hệ thống điện và cung cấp các ý tưởng nghiên cứu mới để vận hành tối ưu điều độ ngắn hạn Hệ thống thủy-nhiệt điện.

31/05/2023 - 14:17
TÓM TẮT: 
Trong quá trình thực hiện các chính sách quốc gia về tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, việc tích cực nghiên cứu các phương thức tối ưu hóa điều độ phát điện tiết kiệm luôn nhận được sự quan tâm sâu rộng của ngành điện. Việc tối ưu hóa điều độ phát điện của Hệ thống thủy-nhiệt điện bao
gồm thủy điện bậc thang bắt buộc phải khảo sát yếu tố ngẫu hợp thủy lực, thời gian trễ dòng chảy giữa các thủy điện thượng lưu và hạ lưu và khả năng bỏ nước (nước tràn). Trên cơ sở xem xét vấn đề bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và đặc điểm vận hành của nhà máy thủy điện bậc thang, bài báo đề xuất mô hình điều độ tối ưu đa mục tiêu cho Hệ thống thủy-nhiệt điện dựa trên cực tiểu tổng chi phí vận hành của nhà máy nhiệt điện, lượng phát thải khí ô nhiễm và lượng nước tràn từ các nhà máy thủy điện. Phương pháp tính toán Heuristic dựa trên tác nhân Agent được sử dụng để giải quyết vấn đề. Các tính toán cho thấy mô hình có lợi cho việc tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và bảo vệ môi trường, cải thiện việc sử dụng tài nguyên nước, cải thiện lợi ích vận hành toàn diện của Hệ thống điện và cung cấp các ý tưởng nghiên cứu mới để vận hành tối ưu điều độ ngắn hạn Hệ thống thủy-nhiệt điện.
Từ khóa: Tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, điều độ phát điện, Hệ thống thủy-nhiệt điện, thủy điện bậc thang, phương pháp Heuristic dựa trên tác nhân Agent.
ON MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION GENERATION SCHEDULING MODEL FOR HYDRO-THERMAL POWER SYSTEMS WITH ENERGY SAVING AND EMISSION REDUCTION
Abstract:
To realize national programmes on efficiency energy and emisson reduction, studies of generation dispatch optimization are increasingly paid attention by power industry and researchers. In case of multi-reservoir cascaded hydrothermal system, optimal scheduling problem has to take into account affected factors such as hydraulic coupling among hydropower plants, water time delays, overflow discharge capability, etc. In this paper, a multi-objective optimized scheduling model for hydro-thermal power system is proposed in the view of energy conservation and environment protection. The proposed model takes total operation costs of thermal power plants, contaminative gas emission and spilling water of hydropower plants as optimal objectives. To solve the problem, the heuristic agent method is applied, and simulation results show the optimal solution with various benefits of energy savings, emission reduction and environment protection, improved usage of water resources, improved comprehensive operation of power system, etc.
Keywords: Energy-saving and emission-reduction, generation scheduling, hydro-themal power systems, heuristic agent method.
Xem chi tiết bài viết TẠI ĐÂY.
Trần Hoàng Hiệp
Đại học Điện lực
(Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng - Trường Đại học Điện Lực, số 28/2022)

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 6
  • 5
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1