KHCN

Vĩnh Phúc: Ưu tiên các dự án có hàm lượng công nghệ cao

Với mục tiêu phát triển bền vững, phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, tỉnh ta đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, đặc biệt ưu tiên thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm đất đai và đóng góp tích cực vào NSNN..