3 vệ tinh đầu tiên do người Việt tự sản xuất

3 mẫu PicoDragon, NanoDragon và MicroDragon là 3 vệ tinh đầu tiên do người Việt tự sản xuất.