STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 02-2019/tt- BKHCN Thông tư Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. 03/06/2019  
Xem online
2 09/2014/TT-BKHCN Thông tư quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 27/05/2014  
Xem online
3 207/2013/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch quy định quản lý tài chính các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 25/12/2013  
Xem online
4 77/2013/TT-BTC Thông tư về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư 04/06/2013  
5 01/2013/TT-BKHCN Thông tư quy định về việc xác định tiêu chí đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển CNC và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển CNC 14/01/2013  
6 31/2012/TT-BKHCN Thông tư hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao 28/12/2012  
7 219/2012/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 20/12/2012  
Xem online
8 02 /2012/TT-BKHCN Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 18/01/2012  
9 32/2011/TT-BKHCN Thông tư quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao 15/11/2011  
10 45/2015/TT-BCT Thông tư quy định quản lý Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao 10/12/2010  
11 139/2010/TT-BTC Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 21/09/2010