Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc giao thương chuyển giao công nghệ

Gần 20 doanh nghiệp ChangWon, Hàn Quốc và 60 doanh nghiệp Việt Nam giao thương chuyển giao công nghệ tại Hà Nội.