BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ ba, 18/02/2020 | 06:58 GMT+7

Hà Nội thực hiện quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Công văn số 6160/UBND-KT triển khai thực hiện quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn.

Theo Công văn, UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017; Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 25/9/2017 của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ và các nội dung khác có liên quan để tổ chức triển khai công tác quản lý và phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn TP theo đúng quy định. 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Đồng thời, UBND TP Hà Nội giao Sở Công Thương thực hiện nhiệm vụ đầu mối quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triến cụm công nghiệp. Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, đề xuất, tham mưu UBND TP sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy định, chương trình, chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội phù hợp với Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và quy định của pháp luật. 

Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, trình UBND TP ban hành và thực hiện quy chế phối hợp các Sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã về quản lý, giải quyết các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Đầu mối hướng dẫn, phối hợp với các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp trên địa bàn; xử lý hoặc đề xuất UBND TP xử lý các vi phạm, vấn đề phát sinh về cụm công nghiệp theo quy định. Thường xuyên theo dõi, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất UBND TP, Bộ Công Thương việc triển khai Nghị định số 68/2017/NĐ-CP.