Tên văn bản : Thông tư hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao .  
Mô tả : Ngày 28/12/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 31/2012/TT-BKHCN hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao.
Số hiệu văn bản : 31/2012/TT-BKHCN Ngày có hiệu lực : Sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành
Ngày ban hành : 28/12/2012 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký : Thứ trưởng Chu Ngọc Anh