Thứ tư, 07/06/2023 | 13:25 - GMT+7

Xác định hệ số dẫn nhiệt cho vật liệu phức hợp hai thành phần

Trong tính toán kỹ thuật nhiệt, hệ số dẫn nhiệt là một đại lượng vật lý quan trọng và cần thiết. Để có được giá trị của đại lượng này thì phương pháp xác định chủ yếu bằng thực nghiệm, đo đạc và thống kê thành các bảng để người dùng có thể tra cứu.

24/04/2023 - 13:52
TÓM  TẮT:
Trong tính toán kỹ thuật nhiệt, hệ số dẫn nhiệt là một đại lượng vật lý quan trọng và cần thiết. Để có được giá trị của đại lượng này thì phương pháp xác định chủ yếu bằng thực nghiệm, đo đạc và thống kê thành các bảng để người dùng có thể tra cứu. Hầu hết các vật liệu đồng chất đã có các bảng giá trị. Vật liệu phức hợp thì khá phức tạp vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố và các bảng cũng chỉ đưa ra một khoảng giá trị để người dùng có thể chọn lựa theo chủ quan cá nhân. Trong bài báo tác giả trình bày một phương pháp giải tích nhằm tìm ra công thức có thể tính toán được giá trị hệ số dẫn nhiệt cho hợp chất 2 pha dạng rắn + rắn, rắn + khí, rắn + lỏng, khí + khí. Công thức này cho phép người dùng có thể sử dụng để tính toán cho các vật
liệu phức hợp thường gặp trong thực tế khi đã biết thành phần thể tích ri và hệ số dẫn nhiệt đơn chất λi của từng thành phần trong hỗn hợp.
Từ khóa: Hệ số dẫn nhiệt phức hợp; công nghệ nhiệt; vật liệu nhiệt; hệ số dẫn nhiệt.
THE DETERMINATION OF THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT FOR TWO COMPOSITE MATERIALS
Abstract:
In thermal engineering calculations, the coefficient of thermal conductivity is an important and necessary physical quantity. To get the value of this quantity, the method is mainly determined by experiment, measurement and statistics into tables. Most homogenous materials already have value tables. Composite materials are quite complex because they depend on many factors and the tables also only give a range of values for users to choose according to their individual subjectivity. In this article, we represent a formula that can calculate the value of the thermal conductivity coefficient for the compound. There are only results for some compounds in 2 phases: solid + solid, solid + gas, solid + liquid, and gas + gas. This formula allows the user to use it to calculate any composite material encountered in practice when the volume composition ri and the simple thermal conductivity λi of each component in the mixture are known.
Key words: Complex coefficient of thermal conductivity; thermal technology; thermal materials; coefficient of thermal conductivity
Xem chi tiết bài viết TẠI ĐÂY.
Bùi Thị Hương Lan*
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
*Tác giả liên hệ: [email protected]
(Nguồn: Tạp chí Khoa học CÔng nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 20, ngày 10/2/2022)

Cùng chuyên mục

Nghiên cứu các kiến trúc và giải thuật điều khiển trạm sạc xe điện và trạm sạc xe điện hai bánh trong bối cảnh Việt Nam

01/06/2023 - 09:39

Nhằm thúc đẩy xu hướng này, các nghiên cứu về hạ tầng hỗ trợ, đặc biệt là hạ tầng sạc trong bối cảnh Việt Nam là rất cần thiết. Bài báo này thực hiện nghiên cứu về các kiến trúc hạ tầng và các giải thuật vận hành điều khiển trạm sạc trên thế giới đồng thời đề xuất kiến trúc hạ tầng sạc phù hợp với xu hướng và bối cảnh Việt Nam.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 7
  • 4
  • 3
  • 0
  • 3
  • 7