Thứ ba, 09/08/2022 | 03:07 - GMT+7

Đồng Tháp phấn đấu 80% doanh nghiệp ứng dụng CNTT trong sản xuất đến năm 2025

Đây là một trong những mục tiêu được Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp đề ra tại Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Công Thương giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 (Kế hoạch).

24/06/2022 - 09:19
Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trong Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể, tạo sự gắn kết, phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị thuộc Sở; triển khai thực hiện, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, huy động mọi nguồn lực để tổ chức, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện kịp thời các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch để thực hiện việc chuyển đổi số ngành Công Thương đồng bộ và hiệu quả cao; Tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và phân cấp quản lý hiện hành.
Theo Kế hoạch, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp đã đề ra một số mục tiêu cần phải thực hiện đến năm 2025. Cụ thể, về quản lý nhà nước, 100% thủ tục hành chính của Sở có đủ điều kiện sẽ được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% văn bản được trao đổi qua môi trường mạng (trừ văn bản mật); 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thành thạo các ứng dụng công  nghệ thông tin (CNTT) cơ bản cho yêu cầu công việc.
Đối với lĩnh vực công nghiệp, 80% doanh nghiệp công nghiệp ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh; có 03 doanh nghiệp ứng dụng ít nhất một hệ thống của mô hình nhà máy thông minh như quản lý sản xuất tích hợp tập trung, hệ thống quản lý kho thông minh, hệ thống hoạch định tài chính doanh nghiệp, hệ thống quản lý kho thông minh,...
Về thương mại, Sở Công Thương tỉnh đặt mục tiêu 60% dân số trên địa bàn tham gia mua sắm trực tuyến; 50% thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử; 55% doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh; 70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông triển khai hợp đồng điện tử với người tiêu dùng và chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt; 100% các sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được kinh doanh trên môi trường trực tuyến,...
Đến năm 2030, 100% thủ tục hành chính của Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. (Nguồn ảnh: https://bdt.gov.vn)
Ngoài ra, tại Kế hoạch, Sở cũng đã định hướng, đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% thủ tục hành chính của Sở được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; trên 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở; ngành điện tiếp tục duy trì công tác số hóa tài liệu lưu trữ, hồ sơ dịch vụ khách hàng và cung cấp cho khách hàng số liệu đo đếm thông qua ứng dụng theo trực tuyến an toàn điện, duy trì số hóa thiết bị điện từ hạ thế trở lên,...
Để đạt được mục tiêu đề ra, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp đã chỉ ra một số giải pháp và nhiệm vụ thực hiện. Cụ thể, trong phát triển chính quyền số cần đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào hoạt động cơ quan, các quy trình xử lý công việc trong nội bộ cơ quan; thường xuyên rà soát nhu cầu, phối hợp xây dựng trương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CNTT; số hóa dữ liệu, hoàn thiện hệ thống thông tin ngành Công Thương, ứng dụng công nghệ số để xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt các chính sách, cải tiến, thay đổi quy trình tác nghiệp để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn,...
Trong phát triển kinh tế số, xã hội số sẽ tiếp tục phát triển thương mại điện tử. Chú trọng trong xây dựng và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa trong và ngoài nước thông qua ứng dụng thương mại điện tử. Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận và tham gia vào quá trình hoạt động thương mại điện tử; Thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực công nghiệp. Thay đổi quy trình sản xuất, tăng cường áp dụng các giải pháp, máy móc công nghiệp hiện tại. Chú trọng chuyển đổi số lĩnh vực năng lượng, thu hút đầu tư, phát triển nhà máy thông minh, tiết kiệm năng lượng. Kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm,...
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Phòng, đơn vị tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, lộ trình theo Kế hoạch. Định kỳ vào ngày 10 tháng 11 hàng năm, các đơn vị thuộc Sở báo cáo kết quả thực hiện, gửi Phòng Kế hoạch, Tài chính, Tổng hợp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Đồng Tháp.
Xem kế hoạch chi tiết Tại đây.
Nhật Quang

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 9
  • 4
  • 1
  • 7
  • 7
  • 7
  • 0