Thứ sáu, 15/01/2021 | 21:01 - GMT+7

Tự động hóa việc tính toán và hiển thị tiến độ của các dự án tuyến tính sử dụng công cụ phát triển trên nền tảng .NET

Bài báo này phát triển một chương trình tính toán tự động và trực quan hóa các dự án xây dựng tuyến tính bao gồm các công tác lặp đi lặp lại.

21/08/2020 - 09:55
Tóm tắt
Bài báo này phát triển một chương trình tính toán tự động và trực quan hóa các dự án xây dựng tuyến tính bao gồm các công tác lặp đi lặp lại. Chương trình phần mềm, được đặt tên là LPCV, đã được xây dựng với ngôn ngữ Visual C # trên nền tảng .NET 4.6.2. Chương trình phần mềm được kiểm chứng hiện thông qua một dự án xây dựng đơn giản với 9 công tác.
Từ khóa: Dự án tuyến tính; tính toán tự động hóa; trực quan hóa tiến độ; C #, .NET framework.
Xem báo cáo nghiên cứu đầy đủ tại đây.
Automatic computation and visualization of linear project schedules using a software program developed on .NET framework
Abstract
This work develops a program for automatic computation and visualization of linear construction projects consisting of repetitive individual activities. The sofware program, named LPCV, has been constructed with Visual C# .NET framework 4.6.2. The program application is demonstrated via an exemplary construction project with 9 activities.
Keywords: Linear project; automation computation; schedule visualization; Visual C#, .NET framework.
Hoàng Nhật Đứca,b
aViện Nghiên cứu và Phát Triển Công nghệ Cao, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng
bKhoa Xây dựng, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 02(39) (2020)

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 1
  • 2
  • 7
  • 4
  • 9
  • 4