Thứ ba, 14/07/2020 | 10:09 - GMT+7

Nghiên cứu độ bền kéo đứt và độ giãn đứt của sợi bông sản xuất bằng công nghệ kéo sợi không cọc OE

Bài báo trình bày kết qủa nghiên cứu độ bền kéo đứt và độ giãn đứt 3 loại sợi bông 100% chi số Ne10/1, Ne16/1 và Ne20/1 được sản xuất bằng công nghệ kéo sợi không cọc OE tại Công ty TNHH-MTV Dệt 8/3 và Công ty Hoàng Thị Loan.

30/06/2020 - 09:35
TÓM TẮT
Bông là xơ thiên nhiên được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới để sản xuất sợi, chỉ may, các sản phẩm may mặc, sản phẩm dân dụng và các sản phẩm công nghiệp khác. Chất lượng sợi chịu ảnh hưởng nhiều của nguyên liệu và công nghệ kéo sợi, tùy thuộc vào yêu cầu chất lượng sợi bông có thể được sản xuất bằng các công nghệ kéo sợi khác nhau, nhưng thông dụng nhất là công nghệ kéo sợi nồi cọc và kéo sợi không cọc OE. Bài báo trình bày kết qủa nghiên cứu độ bền kéo đứt và độ giãn đứt 3 loại sợi bông 100% chi số Ne10/1, Ne16/1 và Ne20/1 được sản xuất bằng công nghệ kéo sợi không cọc OE tại Công ty TNHH-MTV Dệt 8/3 và Công ty Hoàng Thị Loan. Độ bền kéo đứt và độ giãn đứt sợi được xác định theo tiêu chuẩn ISO 2062:2009 trên thiết bị TENSILON do Nhật Bản sản xuất. Kết quả nghiên cứu cho thấy sợi có chi số càng cao thì độ bền kéo đứt càng nhỏ. Độ bền kéo đứt 3 loại sợi công ty TNHH-MTV Dệt 8/3 cao hơn độ bền kéo đứt 3 loại sợi do Công ty Hoàng Thị Loan sản xuất. Độ giãn đứt của sợi giảm khi chi số sợi tăng lên, mức độ giảm độ giãn đứt không lớn. Độ giãn đứt 3 loại sợi của Công ty TNHH-MTV Dệt 8/3 cao hơn độ giãn đứt 3 loại sợi do Công ty Hoàng Thị Loan sản xuất.
Từ khóa: Sợi bông, độ bền kéo đứt, độ giãn đứt. 
Xem toàn bộ bài viết tại đây.
ABSTRACT
Cotton is the natural textile fiber used most popular in the world to produce yarns, threads, apparel, home furnishings, and other industrial products. Yarn quality is largely influenced by raw cotton materials and spinning technology, dependent on demand quality cotton yarn can be produced by some spinning technologies, but most commonly ring spinning and Open-End spinning technology. The article presents the results of research on tensile strength and break elongation of 3 types of 100% cotton yarns Ne10/1, Ne16/1 and Ne20/1 produced by open-end spinning at Eight March Textile Company Limited and Hoang Thi Loan Company. Tensile strength and break elongation are determined by ISO 2062:2009 standard on TENSILON instrument. The results indicate that the higher yarn’s count density is, the smaller its tensile strength is. Tensile strength of 3 types produced by Eight March Textile Company Limited is much more higher than that of 3 types produced by Hoang Thi Loan company. Yarn break elongation slightly reduces incase yarn’s count density increases. Break elongation of 3 types produced by Eight March Textile Company Limited is more higher than that of 3 types produced by Hoang Thi Loan company.
Keywords: Cotton yarn, tensile strength, break elongation. 
Nguyễn Nhật Trinh1, Phạm Thị Nguyệt2
1Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên 
(Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, số 56 - Tập 2 (4/2020))

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 4
  • 5
  • 4
  • 3
  • 5
  • 7