STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 1840/QĐ-BCT Phê duyệt danh mục dự án tham gia Chương trình Phát triển một số ngành Công nghiệp Công nghệ cao bắt đầu thực hiện từ năm 2018 23/05/2017  
Xem online
2 1670/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học đến năm 2025 28/09/2015  
Xem online
3 66/2014/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển 25/11/2014  
Xem online
4 347/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao 22/03/2013  
Xem online
5 418/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020 11/04/2012  
Xem online
6 842/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt "Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020" 01/06/2011  
Xem online
7 2457/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 31/12/2010  
Xem online
8 55/2010/QĐ-TTg Quyết định Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao 10/09/2010  
Xem online
9 49/2010/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phầm công nghệ cao được khuyến khích phát triển 19/07/2010  
Xem online
10 176/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 29/01/2010  
11 60/2009/QĐ-TTg Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ trướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại 17/04/2009  
Xem online
12 14/2009/QĐ-TTg Quyết định ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại 21/01/2009  
Xem online
13 53/2008/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao đến năm 2020 30/12/2008  
Xem online