STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 01/2013/TT-BKHCN Thông tư quy định về việc xác định tiêu chí đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển CNC và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển CNC 14/01/2013  
2 02/NQ-CP Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu 07/01/2013  
3 31/2012/TT-BKHCN Thông tư hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao 28/12/2012  
4 219/2012/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 20/12/2012  
Xem online
5 418/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020 11/04/2012  
Xem online
6 02 /2012/TT-BKHCN Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 18/01/2012  
7 32/2011/TT-BKHCN Thông tư quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao 15/11/2011  
8 75/2011/NĐ-CP Nghị định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước 30/08/2011  
9 842/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt "Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020" 01/06/2011  
Xem online
10 2457/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 31/12/2010  
Xem online
11 45/2015/TT-BCT Thông tư quy định quản lý Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao 10/12/2010  
12 139/2010/TT-BTC Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 21/09/2010  
13 55/2010/QĐ-TTg Quyết định Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao 10/09/2010  
Xem online
14 87/2010/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu 13/08/2010  
15 49/2010/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phầm công nghệ cao được khuyến khích phát triển 19/07/2010  
Xem online