STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 02-2019/tt- BKHCN Thông tư Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. 03/06/2019  
Xem online
2 1840/QĐ-BCT Phê duyệt danh mục dự án tham gia Chương trình Phát triển một số ngành Công nghiệp Công nghệ cao bắt đầu thực hiện từ năm 2018 23/05/2017  
Xem online
3 23/2016/TT-BCT Thông tư bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may 12/10/2016  
4 19/2016/TT-BCT Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát 14/09/2016  
Xem online
5 3447/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 22/08/2016  
Xem online
6 1272/BCT-KHCN Công văn số 1272/BCT - KHCN về việc đăng ký, đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao 03/02/2016  
7 1670/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học đến năm 2025 28/09/2015  
Xem online
8 66/2014/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển 25/11/2014  
Xem online
9 09/2014/TT-BKHCN Thông tư quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 27/05/2014  
Xem online
10 218/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 26/12/2013  
Xem online
11 207/2013/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch quy định quản lý tài chính các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 25/12/2013  
Xem online
12 13/CT-TTg Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 25/06/2013  
Xem online
13 77/2013/TT-BTC Thông tư về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư 04/06/2013  
14 46/NQ-CP Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 29/03/2013  
Xem online
15 347/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao 22/03/2013  
Xem online