Thúc đẩy trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam

Cuộc CMCN 4.0 đã, đang và sẽ là đích đến của việc phát triển khoa học công nghệ, lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông trong thời gian tới.