Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp Việt Nam

Tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp đang có xu hướng chậm lại. Một trong những nguyên nhân là do giá trị gia tăng của ngành này thấp, chưa có đầu tư xứng đáng, thậm chí một số ngành công nghiệp chủ đạo chưa được tổ chức theo mô hình chuỗi giá trị.