BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ bảy, 22/09/2018 | 10:50 GMT+7

Ngành công nghiệp khí Việt Nam vươn tới tầm cao mới

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) có vai trò quan trọng trong nhóm ngành đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và ngành công nghiệp khí Việt Nam. Đây cũng là tiên phong cung cấp nguồn năng lượng sạch cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) đã đẩy mạnh đầu tư chế biến sâu khí thiên nhiên, đa dạng hóa sản phẩm, nhằm nâng cao giá trị sử dụng của khí và hiệu quả của sản phẩm khí trong nền kinh tế đất nước theo chỉ đạo của Chính phủ. 

Trong những năm gần đây, PV Gas cũng đi đầu tiên phong phát triển CNG (Compressed Natural Gas) là khí thiên nhiên với thành phần chủ yếu là methane (CH4), được xử lý và nén ở áp suất cao (từ 200-250 bar tại nhiệt độ môi trường), tạo điều kiện thuận lợi cho tồn trữ và vận chuyển do giảm thể tích khí xuống 200-250 lần.

 

Trong Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, PV Gas đề ra quan điểm phát triển "Tiếp tục vai trò và sứ mệnh phát triển ngành công nghiệp khí thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, với hệ thống cơ sở hạ tầng công nghiệp khí an toàn, hiện đại trên phạm vi toàn quốc, cấp đủ khí cho các hộ tiêu thụ để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực, bảo vệ môi trường, tài nguyên, giữ vững an ninh quốc phòng quốc gia".

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, PV Gas sẽ vươn lên hàng thứ Tư khu vực ASEAN về sản lượng khí kinh doanh hàng năm và có tên trong các doanh nghiệp khí mạnh của châu Á. Tổng tài sản đạt khoảng 128.000 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2015 (năm 2020 gấp 2 lần năm 2015). Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 8%/năm, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ trung bình trên 20%/năm. Duy trì 100% thị phần khí khô, 70% thị phần LPG toàn quốc với cơ cấu sản phẩm theo doanh thu: khí và LNG chiếm 61%, sản phẩm khí 27%, dịch vụ khí 12%.

 

 

Về khai thác, thu gom khí, PV Gas phấn đấu tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động thu gom khí, tham gia hoạt động thượng nguồn trong và ngoài nước để chủ động nguồn khí cung cấp cũng như nâng cao vị thế của PV Gas. Phấn đấu tổng sản lượng khí thu gom trong nước giai đoạn 2016 - 2035 đạt gần 300 tỷ m3 khí (giai đoạn 2016 - 2020 đạt gần 60 tỷ m3); sẵn sàng phương án gia tăng sản lượng thu gom trong nước. Mục tiêu từ năm 2017 gia tăng sản lượng thêm khoảng 0,2 - 1,5 tỷ m3/năm tùy thuộc kết quả tìm kiếm thăm dò các nguồn khí.

Bên cạnh đó, PV Gas đề ra kế hoạch tham gia hoạt động đầu tư thượng nguồn trong nước từ năm 2016, ở nước ngoài từ năm 2020; phấn đấu năm 2025 bắt đầu có sản lượng khí/LNG từ nước ngoài, sẽ đạt sản lượng 5 - 10 tỷ m3/năm từ 2030. PV Gas sẽ tiếp tục xây dựng, vận hành và kinh doanh đồng bộ, an toàn, hiệu quả, tối ưu các hệ thống khí trên toàn quốc, từng bước hình thành hệ thống khí quốc gia.

Toàn bộ nguồn khí vào bờ đều được đưa qua các nhà máy chế biến khí, gia tăng sản lượng các sản phẩm khí; tăng cường chế biến sâu khí và sản phẩm khí. Đồng thời, PV Gas cũng sẽ nhanh chóng triển khai đầu tư nhằm mục tiêu nhập khẩu LNG từ năm 2021, đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Bên cạnh chú trọng các sản phẩm chính (khí, LNG, LPG, Condensate, Ethane), PV Gas sẽ tích cực phát triển rộng rãi các sản phẩm CNG, Gas City, Autogas, ES (dịch vụ tiết kiệm năng lượng). Tham gia đầu tư sản xuất, cung cấp Amoniac, Methanol, DME, Propylene, PP... Nghiên cứu, đầu tư sử dụng khí than (CBM), khí hydrat, khí từ các tầng đá sét (khí phiến sét - shale gas), CO2 (từ các nguồn khí có hàm lượng CO2 cao), vv...

Minh Long