BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ ba, 25/02/2020 | 00:54 GMT+7

Thông báo về Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020

Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020, Bộ Công Thương đã có thông báo tại Công văn số 1785/BCT-KHCN ngày 03 tháng 3 năm 2016 về việc đăng ký thực hiện nhiệm vụ năm 2017 thuộc Đề án, Bộ Công Thương đã phê duyệt danh mục các đề tài, dự án SXTN triển khai từ năm 2017 (Quyết định số 2178/QĐ-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2016), Bộ Công Thương thông báo đến các tổ chức tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế chủ trì các đề tài, dự án SXTN thực hiện năm 2017 thuộc Đề án như sau:

1. Hồ sơ tuyển chọn, xét chọn đăng ký theo Danh mục các đề tài, dự án SXTN để tuyển chọn, xét chọn thực hiện trong năm 2017 thuộc Đề án.

2. Mẫu hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn và Danh mục các đề tài, dự án SXTN để tuyển chọn, xét chọn thực hiện năm 2017 xem tại File văn bản gửi kèm.

3. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn được tập hợp thành 01 bộ gồm: một (01) hồ sơ gốc (có chữ ký tươi và đóng dấu đỏ) và 15 bản sao của hồ sơ gốc (mỗi bản đóng thành quyển và đóng dấu đỏ giáp lai); Hồ sơ phải đóng gói trong túi có niêm phong và bên ngoài ghi rõ các nội dung sau (theo mẫu gửi kèm thông báo này):

- Tên đề tài/ dự án SXTN đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn;

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện đề tài/dự án SXTN (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);

- Họ tên của cá nhân đăng ký chủ trì (chủ nhiệm) thực hiện đề tài/dự án SXTN và danh sách những người tham gia thực hiện (chỉ ghi danh sách cá nhân đã có xác nhận tham gia phối hợp);

- Số điện thoại (cố định và di động) liên hệ của tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện (chủ nhiệm) đề tài/dự án SXTN.

- Danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

4. Bộ hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn gồm các nội dung sau:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài/dự án SXTN theo biểu mẫu quy định (Biểu 01-CNSHCB);

- Thuyết minh thực hiện đề tài/dự án SXTN theo biểu mẫu quy định (Biểu 02-CNSHCB);

- Báo cáo tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện đề tài/ dự án SXTN theo biểu mẫu quy định (Biểu 03-CNSHCB);

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và cá nhân tham gia thực hiện chính đề tài/ dự án SXTN có xác nhận của cơ quan công tác (đối với cá nhân đang công tác) (Biểu 04-CNSHCB);

- Văn bản xác nhận của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện đề tài/ dự án SXTN (nếu có) theo biểu mẫu quy định (Biểu 05-CNSHCB);

- Văn bản pháp lý chứng minh năng lực về nhân lực, trang thiết bị và khả năng tài chính để thực hiện đề tài/ dự án SXTN.

- Đối với dự án: văn bản pháp lý cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước đạt ít nhất 70% tổng kinh phí đầu tư (báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong 02 - 03 năm gần nhất; cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn của các tổ chức tín dụng; cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của tổ chức chủ trì và các tổ chức tham gia dự án).

- Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

5. Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn là 17 giờ 00 ngày 24 tháng 6 năm 2016. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của Bộ Công Thương (trường hợp nộp trực tiếp).

6. Nơi nhận Hồ sơ:

Vụ Khoa học và Công nghệ

Phòng 412 (Tòa nhà A) - Trụ sở Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội

7. Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn; nếu có vấn đề gì chưa rõ đề nghị liên hệ với Tổ giúp việc Ban Điều hành Đề án (Điện thoại: 04.22202412).

Chi tiết File văn bản gửi kèm xem tại đây.

Ngọc Diệp (Theo www.moit.gov.vn)