BỘ CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Thứ ba, 25/02/2020 | 01:22 GMT+7

Thông báo về Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp”

Thực hiện Quyết định số 1529/QĐ-BCT ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đặt hàng năm 2017 thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp”, Bộ Công Thương thông báo:

1. Tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có tư cách pháp nhân có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của các nhiệm vụ trong năm 2017 thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp”;

2. Mẫu hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp và Danh mục các nhiệm vụ tuyển chọn thực hiện năm 2017 thuộc Dự án được đăng tại trang tin điện tử Công Thương Việt Nam (địa chỉ http://www.moit.gov.vn).

3. Hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp cần được đăng ký theo Danh mục các nhiệm vụ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong năm 2017 theo Quyết định số 1529/QĐ-BCT ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

4. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp (sau đây gọi tắt là Hồ sơ) bao gồm một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày trên khổ giấy A4 sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909-2001, cỡ chữ 14 và 09 bản sao bộ hồ sơ gốc được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ như sau:

a) Tên nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp;

b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì;

c) Tên, địa chỉ của tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);

d) Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ và danh sách những người tham gia chính thực hiện nhiệmvụ (chỉ ghi danh sách cá nhân đã có xác nhận tham gia phối hợp);

e) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

5. Bộ hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp gồm các nội dung sau:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ (Biểu B1-NSCL-BCT);

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ theo Biểu B2-NSCL-BCT. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân đã và đang chủ trì thực hiện các nhiệm vụ thuộc Dự án, tổ chức, cá nhân gửi kèm báo cáo đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ theo mẫu B3-NSCL-BCT;

- Thuyết minh nhiệm vụ theo Biểu B4-NSCL-BCT;

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B5-NSCL-BCT);

- Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài);

- Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có), (Biểu B6-NSCL-BCT);

- Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trường hợp có đơn vị phối hợp, huy động vốn từ nguồn khác);

Xem bộ hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp tại đây.

6. Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp là 17 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2016

7. Nơi nhận Hồ sơ:

Vụ Khoa học và Công nghệ

Phòng 306 tòa nhà A - Trụ sở Bộ Công Thương

54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội

8. Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ với Văn phòng giúp việc Ban chỉ đạo, Điều hành Dự án (Điện thoại: C.Hà 04.22202306).

9. Danh mục các nhiệm vụ để tuyển chọn triển khai năm 2017 thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp”. (xem tại đây)

Ngọc Diệp (Theo www.moit.gov.vn)