Giải pháp giảm tiêu hao bột manhêtít tại Nhà máy tuyển than Vàng Danh 1

Tại các nước công nghiệp phát triển với sản lượng than hàng đầu thế giới, phương pháp chủ yếu được sử dụng để tuyển than là tuyển bằng huyền phù manhêtít, tuyển bằng máy lắng và tuyển nổi. Trong đó, phương pháp tuyển than bằng huyền phù manhêtít chiếm hơn 50% và được sử dụng rộng rãi nhất..