[In trang]
NASA giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ vũ trụ
Thứ ba, 18/09/2018 - 09:46
NASA chính thức triển khai dự án nghiên cứu về khía cạnh khoa học và xã hội của việc quy hoạch đất đai ở Việt Nam.