Tên văn bản : Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.  
Mô tả : Ngày 18/01/2012, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hàng Thông tư số 02 /2012/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.
Số hiệu văn bản : 02 /2012/TT-BKHCN Ngày có hiệu lực : Sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành
Ngày ban hành : 18/01/2012 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký : Thứ trưởng Chu Ngọc Anh